16 Jan

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

16 yanvar "Nömrə 1 Yarışı" imtahan mövzuları.

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

2-ci sinif:

Azərbaycan dili:  
Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi və yazılışı. Hərəkət bildirən sözlər. Əlamət bildirən sözlər. Ad bildirən sözlər. Ümumi və xüsusi adlar. Heca. Sözlərin yazılışı. Əks mənalı sözlər.
Riyaziyyat:  
Onluq ədədlər. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması. Tək cüt ədədlər. Bərabər paylanma: Bölmə. Bərabərlik
İngilis dili: 
To be. Colour. Number. Article. Words.
Həyat bilgisi:  
Sağlam olmağın yolları. Məktəbdə yol/hərəkət qaydaları. Gün rejimi.

3-cü sinif:

Azərbaycan dili:  
Bədii mətn. Sözün həqiqi və məcazi mənası. İsim. Mürəkkəb söz. Sait və samitlər.
Riyaziyyat:  
Pullar. Min dairəsində çıxma, toplama. Qalıqlı bölmə. Həndəsi fiqurlar.
İngilis dili: 
Words. Personal pronoun. Number. To be. Make up.
Həyat bilgisi:  
Materik. Ada. Təbiət hadisələri. Yer kürəsinin hərəkəti. Canlılar aləmi. Rənglər. Külək.

4-cü sinif:

Azərbaycan dili:  
Antonimlər. Fonetik təhlil. Təkmənalı, Çoxmənalı sözlər. Omonim və sinonimlər. Köməkçi nitq hissələri. Sözlərin yazılışı və tələffüzü.
Riyaziyyat:
Vurma və bölmə əməlləri. Mürəkkəb tənliklər. Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma. Sütunla bölmə. Tamın bərabər hissələri. Hissələr, kəsrlər.
İngilis dili: 
Have got/has got. Number. Make up. There is/there are. Personal pronoun.
Həyat bilgisi:  Dövlət orqanları. Dövlət büdcəsi. Sığorta. Milli pul. Vətəndaşlıq. İsraf və qənaət. Məsuliyyət hissi. Ədəb qaydaları. Azərbaycanda din.

5-ci sinif:

Azərbaycan dili:  
Köhnəlmiş sözlər. Antonimlər. Omonimlər. Çoxmənalı sözlər. Samitlər. Kök və şəkilçi.
Riyaziyyat:  
Ədədin bölənləri. Vurma . Bölmə. Toplama. Çıxma və xassələri. Tənliklər. Əməllər sırası. Kəsrlərin toplanması və çıxılması. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması.
İngilis dili: 
Countable nouns. Uncountable nouns. Many, much, a lot of. Present simple. Present continuous.
Tarix: 
Əmək alətləri necə meydana gəldi. Azərbaycan adı necə yarandı. Qədim Azərbaycan dövləti-Albaniya. Cavanşir. Şirvanşahlar dövləti. “Arranın anası”-Bərdə. Təbriz və Ərdəbil. Şəmsəddin Eldəniz necə Azərbaycan hökmdarı oldu? Azərbaycan mədəniyyətinin oyanışı. Həsən Padşah.

6-cı sinif:

Azərbaycan dili:  
Say. Sifətin isimləşməsi. Qeyi-müəyyən yiyəlik hal. Əvəzlik
Riyaziyyat:  
Kəsrlərin müqayisəsi. Kəsrlərin vurulması, bölünməsi, toplanması, çıxılması. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Miqyas. Tərs və düz mütənasib kəmiyyətlər.
İngilis dili:
"Present Simple", "Present Continues", "Past Simple", "Wh/How questions". Degrees of adjectives. Compound nouns.
Tarix:  
Manna dövləti (süqutuna qədər hamısı). İbtidai icma quruluşu (Həm Ümumi həm də Azərbaycan tarixi hissəsi). Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları.

7-ci sinif:

Azərbaycan dili:  
Feilin şəkilləri. İnkarlıq. Feilin qrammatik məna növləri. İdi, imiş, isə hissəcikləri və feilin təsriflənməyən formaları  (məsdər feili sifət, feili bağlama).
Riyaziyyat:  
Ədəd oxu. İki nöqtə arasındakı məsafə. Dövrü onluq kəsrin adi kəsrə çevrilməsi. Sonsuz dövrü onluq kəsr. Çoxluqlar. Üçbucaq, Median, Tənbölən, Hündürlük. Natural üstlü qüvvət. Konquriyent üçbucaqlar. Bərabəryanlı üçbucağın xassələri. Birhədli və onun standart şəkli.
İngilis dili:  
Verbs with gerunds and infinitives. "Present Simple". "Present Continues". "Past Simple". "Wh/How questions". Degrees of adjectives. Compound nouns.
Tarix:  
Feodal münasibətlərinin inkişafı. Ərəb işğalına qarşı mübarizə. Cavanşir. Xürrəmilər hərəkatı. Babək. Müstəqil dövlətçiliyin bərpası. Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi iki Azərbaycan dövləti. Slavyanların hücumları. Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi. Oğuz-Səlcuq axınları və Azərbaycan. Azərbaycan XII-XIII əsrin əvvəllərində. XI əssrin ortaları XII əsrdə mədəniyyət. Xalqların böyük köçü.  Göytürk xaqanlığı və onun varisləri. Ərəb xilafəti. Xilafətin parçalanması.

8-ci sinif:

Azərbaycan dili:  
Söz birləşməsi. Xəbər. Mübtəda (mürəkkəb xəbər və mübtəda). Mürəkkəb adlar və sintaktik əlaqələr.
Riyaziyyat:  
Kvadrat köklər. Tam üstlü qüvvət. Pifaqor teoremi. Kvadrat tənliklər. Viyet teoremi. Dördbucaqlılar. Dördbucaqlıların xarici və daxili bucaqları. Üçbucağın orta xətti. Trapesiya və onun orta xətti.
İngilis dili:
Passive voice.  Present perfect. Past perfect. Complex object. Past Continouns/Past simple. Prepositions (in expressione).
Tarix: 
Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları. XVI əsrin ikinci yarısı-XVII əsrdə sosial-iqtisadi və ictimai həyat. XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət. Azərbaycan torpaqları Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında. İrəvan xanlığı. Yeni dövrə köhnə qaydalarla daxil olan imperiya-Osmanlı dövləti və Rusiya.

QEYD:

* Məntiq sualları məntiq kitabımızda yer alan sual nümunələri əsasında hazırlanacaq.
* Qeyd edək ki, fənlər üzrə mövzulardan əlavə məktəbdə ilin əvvəlində keçirilən mövzulardan da sual ola bilər.

RUS BÖLMƏSİ

2 класс:

Русский язык:
Виды текста. Буквы и звуки. Приставки и предлоги. Предложение. Виды предложений. Безударные гласные и парные согласные.
Математика:
Сложение и вычитание в пределах 100. Нахождение неизвестного компонента. Навыки умножения и деления. Решение уравнений.
Окружающий мир:
Права и обязанности школьника. Правила дорожного движения. Правила защиты от инфекционных заболеваний. Понятие о Земном шаре.
Английский язык:
To be (am, is, are).

3 класс:

Русский язык:
Виды текста. Определение буквы и звуков в словах. Правила безударных гласных и парных согласных. Предлоги, приставки. Йотированные буквы. Правописание ь и ъ знаков.
Математика:
Решение задач. Округление. Деление с остатком. Уравнения. Периметр.
Окружающий мир:
Символы Азербайджана. Техногенные аварии и чрезвычайные ситуации. Круговорот воды в природе. Знаменательные дни Азербайджанской Республики.
Английский язык:
To be ( am, is, are). Personal pronouns.

4 класс:

Русский язык:
Виды предложений. Однородные члены предложения. Правильная постановка знаков препинания при однородных членах. Орфография: безударные гласные и непроверяемые гласные. Синонимы и антонимы. Глагол. Падежи.
Математика:
Решение задач по схеме «целое-часть». Нахождение неизвестного компонента. Сравнение многозначных чисел. Части, дроби: число по его части и часть от числа. Решение уравнения.
Английский язык:
Have got/has got. To be. Personal pronouns.
Окружающий мир:
Страхование. Налоги. Бережливость. Расточительство. Религия в Азербайджане.

5 класс:

Русский язык:
Фонетика. Лексика. Орфография.
Математика:
Уравнения. Обыкновенные дроби, правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Сумма и разность смешанных чисел. Сумма и разность десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Умножение десятичную дробь на натуральное число. Выражения с переменными.
Английский язык:
Countable nouns. Uncountable nouns. Many, much, a lot of. Present simple. Present continuous.
История:
Манна. Албания. Последний покоритель. Востока. Карабахское ханство. Насраддин Туси.

6 класс:

Русский язык:
Фонетика. Фразеология. Орфография. Существительное.
Математика:
Смешанные числа. Сумма, разность смешанных чисел. Действия над дробями. Процент, пропорция. Нахождение части от числа и число по части. Модуль. Неравенства. Уравнения 
Отрицательные числа: сравнеие, сумма, разность, умножение.
Английский язык:
"Present Simple", "Present Continues", "Past Simple", "Wh/How questions". Degrees of adjectives. Compound nouns.
История:
Энеолит. Палеолит. Отечественная война. Первобытнообщинный строй. Манна. Первое государственное образование Азербайджана.

7 класс:

Русский язык:
Существительное. Глагол  Причастие. Словосочетание
Математика:
Уравнения. Периодические дроби. Множества. Рациональные числа: сравнения, вычисления. Неравенства. Степень с натуральным показателем, деление, возведение степень в степень. Умножение многочлена на многочлен. Разложение  многочлена на множители.
Английский язык:
Verbs with gerunds and infinitives. "Present Simple". "Present Continues". "Past Simple". "Wh/How questions". Degrees of adjectives. Compound nouns.
История:
Раввадиды. Албания в раннем средневековье. Азербайджан в IX-XI вв. Походы славян. Государство Шеддадидов
Культура в IX-XI вв. Азербайджан в составе. Сельджуков. Отечественная война. Саджиды. Азербайджан в IX-XI вв. Ширваншахи и Салариды.

8 класс:

Русский язык:
Словосочетание. Глагол. Второстепенные члены предложения.
Математика:
Квадратные корни: сравнения, вычисления, избавление от иррациональности, свойства корня. Квадратные уравнения. Разложение многочлена на множители. Дискриминант, теорема Виета. Прямоугольный треугольник, теорема Пифагора. Четырехугольники, параллелограмм, прямоугольник, ромб. Трапеция и его средняя линия. Упрощение выражений
Английский язык:
Passive voice. Present perfect. Past perfect. Complex object. Past Continouns/Past simple. Prepositions (in expressione).
История:
Отечественная война. Движение Джелалидов. Сефевиды в XVII веке. Сефевиды в первой половине XVIII века. Ханства. Культура XVII века.

QEYD:

* Məntiq sualları məntiq kitabımızda yer alan sual nümunələri əsasında hazırlanacaq.
* Qeyd edək ki, fənlər üzrə mövzulardan əlavə məktəbdə ilin əvvəlində keçirilən mövzulardan da sual ola bilər.