9 Oct

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

9 oktyabr "ABİTURİYENT SINAQ 1"

BURAXILIŞ FƏNLƏRİ ÜZRƏ İMTAHAN MÖVZULARI

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

8-9-10-cu siniflər:

Azərbaycan dili: Mətn üzərində iş. Fonetika. Danışıq səslərinin növləri. Sait və samitlərin tələffüz qaydaları. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Sözün sonunda k-y, q-ğ əvəzlənməsi. Ahəng qanunu. Heca. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Arxaizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etomologiya. Lüğətçilik.

Riyaziyyat: Natural ədədlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. 

İngilis dili: Mətn üzərində iş. Dinləmə. The Noun. Vocabulary. Quantifiers.

Rus dili: 

11-ci sinif və məzunlar:

Azərbaycan dili: Mətn üzərində iş. Fonetika. Danışıq səslərinin növləri. Sait və samitlərin tələffüz qaydaları. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Sözün sonunda k-y, q-ğ əvəzlənməsi. Ahəng qanunu. Heca. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Arxaizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etomologiya. Lüğətçilik. Söz yaradıcılığı. Sözlərin yaranma yolları. Sözün quruluşca növləri. Eyniköklü sözlər. Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin növləri, variantları. Sözün tərkibinə görə təhlili.

Riyaziyyat: Natural ədədlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həqiqi ədədlər. Üçbucaqlar.

İngilis dili: Mətn üzərində iş. Dinləmə. The Noun. Vocabulary. Quantifiers. The Pronouns (şəxs əvəzlikləri).

Rus dili:

RUS BÖLMƏSİ

По 8- 9-10 класс: 

Русский язык: Работа над текстом. Фонетика (Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Графика. Алфавит). Орфоэпия. Орфография (Правописание безударных гласных о и е. Оглушение и озвончение согласных). Буквы ь и ъи их функции. Двойная роль букв е,ё,ю,я. Правописание гласных после шипящих ж,ш,ч,щ. Лексикология. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Морфология. Части речи. Имя существительное. 

Математика: Натуральные числа. Множества. Основные понятия геометрии. Обыкновенные и десятичные дробы. Отношение. Пропорция. Процент.

Английский язык: Работа над текстом. Listening. The Noun. Vocabulary. Quantifiers.

По 11 классам:

Русский язык: Работа над текстом. Фонетика (Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Графика. Алфавит). Орфоэпия. Орфография (Правописание безударных гласных о и е. Оглушение и озвончение согласных). Буквы ь и ъи их функции. Двойная роль букв е,ё,ю,я. Правописание гласных после шипящих ж,ш,ч,щ. Лексикология. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Состав слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. Морфология. Части речи. Имя существительное. Собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые существительные. Род имен существительных.

Математика: Натуральные числа. Множества. Основные понятия геометрии. Обыкновенные и десятичные дробы. Отношение. Пропорция. Процент. Треугольники. Действительные числа.

Английский язык: Работа над текстом. Listening. The Noun. Vocabulary. Quantifiers. The Pronouns.

Nömrə 1 Mərkəz (İnqilab): 012 594 01 05, 070 594 01 05

Nömrə 1 Əhmədli: 012 376 03 05, 077 376 03 05

Nömrə 1 Neftçilər: 012 520 08 07, 050 520 08 07

Nömrə 1 Sumqayıt: 018 652 06 04, 070 752 06 04

Nömrə 1 Yasamal: 012 432 05 01, 055 432 05 01

Nömrə 1 Biləcəri: 012 448 84 34, 070 448 84 34

Nömrə 1 Nərimanov: 012 465 80 30, 077 594 01 04

Nömrə 1 Xırdalan: 077 594 01 07